දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල අහස වළාකුලින් බරව පවති…

වයිනේ, විශේෂයෙන් නිරිතදිග කොටසේ පවතින වැසි තත්වය තවදුරටත් පවතිනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවන අතර දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල අහස වළාකුලින් බරව පවති.

බස්නාහිර, දකුණු, සබරගමුව ,මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වල විටින්විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. සමහර ප්‍රදේශවල, විශේෂයෙන් බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථානවලට ඉතා තදවැසි (මි.මි.100-150කපමණ) ඇතිවියහැක.

උතුරු පළාතේ උදය කාලයේදී වැසි ඇතිවිය හැකි අතර ඇතැම් ස්ථානවලට තරමක් තද වැසි (මි.මි.75-100කපමණ) ඇතිවියහැක.

දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන් සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. සමහර ප්‍රදේශවල, විශේෂයෙන් ඌව පළාතේත් අම්පාර සහ මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට තරමක් තදවැසි (මි.මි.75-100ක පමණ) ඇතිවියහැක.

දකුණු පළාතේ විටින්විට හමන පැ.කි.මී. 40-50 දක්වා තරමක් තද සුළං බලාපොරොත්තු වියහැක.

scroll to top