සීසෙල් ජනාධිපති ඩැනී පියුරේ මැතිතුමා හා විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා අතර හමුවක්

Wijedasa-Rajapaksha.jpg

දිවයිනට පැමිණ සිටින සීසෙල් ජනාධිපති ඩැනී පියුරේ මැතිතුමා හා අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා අතර හමුවක්

scroll to top