ඩොලරය නැග්ගේ ටෙම්පල්ටන් ගිය නිසා

bond-trading-market-stocks-shares.jpg

ඩොලරය නැග්ගේ ටෙම්පල්ටන් අරමුදලේ මුදල් එක්වරම ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගෙන ගිය නිසා බව රජය පවසයි.

ඇමරිකා එකසත් ජනපදයේ ඩොලරය අවප්‍රමාණ වීම නිසා මාර්ක් හෝබියන්ස් සතු ටෙම්පල්ටන් අරමුදල ශ්‍රී ලංකවෙන් ගෙන යාම නිසා ශ්‍රී ලංකාව තුල ඩොලරයේ අගය ඉහල ගොස් ඇත. ලංකාවෙන් ගෙන ගිය ඩොලර් ප්‍රමාණය බිලියන 02 ක් බව පවසයි. මේ නිසා ලංකාවේ ඩොලරයේ අගය ඉහල ගොස් තිබේ. අද දිනයේ ඩොලරයේ අගය රු 151.82 ලෙස වාර්තා වෙයි.

scroll to top