ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයීය “නින්නාද 2017” මාධ්‍ය දින උළෙල හෙට

ඩී.එස් සේනානායක විද්‍යාලයීය මාධ්‍ය දින උළෙල සහ මාධ්‍ය සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය හෙට (2017-09-09) ප:ව 3.00 ට ගරු කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සමාරම්භ වීමට නියමිතය.

scroll to top