ට්‍රාන්ස් ඒෂියා ප්‍රධාන පූරුවෙන් දිරි සවි පූවරුවට

Trans-Asia-Hotel.jpg

මෙතෙක් කලක් ප්‍රධාන පූවරුවේ ලැයිස්තුගත වී සිටි ට්‍රාන්ස් ඒෂියා හෝටලය අද දින සිට දිරි සවි පූවරුවේ ලැයිස්තුගත වන බව කොළඹ කොටස් වෙළද පොළ දැනුම් දෙයි .සමාගමේ ඉල්ලීමක් මත එය දිරිසවි පූවරුවේ ලැයිස්තුගත බව කොටස් වෙළදපොල වැඩිදුරටත් දැනුම් දෙයි .

scroll to top