ජාතික හැදුනුම්පත් ඡායාරූපයේ ප‍්‍රමිතීන් වල වෙනසක්…

NIC.jpg

2017/09/01 දින සිට ඔබ විසින් හැඳුනුම්පත් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේදී පහත සඳහන් ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඡායාරූප භාවිතා කරන මෙන් කාරුණිකව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

මෙම ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඡායාරූප ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ ලියාපදිංචි ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙත යොමුවන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. ලියාපදිංචි ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ ලැයිස්තුව මෙතනින්. වෙබ් ලින්ක් >>

12 වන රෙගුලාසිය අනුව

 • 9 වන, 16 වන හා 17 වන වගන්තිවල කාර්ය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ එවැනි යම් ඡායාරූපයක් පහත සඳහන් දිග, පළල, විස්තරවලින්, ප්‍රමිතියෙන් සහ තත්වයෙන් තිබිය යුතුය.
 • ඡායාරූප ප්‍රමාණය මි.මී.35 පළල x මි.මී.45 උස විය යුතු අතර ඡායාරූපයේ ප්‍රමිතිය පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරිමේ කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් සපයනු ලබන මෘදුකාංගය හෝ උපදෙස් අනුව විය යුතුය;
 • මුහුණ ඇස් විවෘතව හා පැහැදිලිව පෙනෙන පරිදි ද, මුඛය වසා සිනහවීමෙන් තොරව ද, කිසිදු හැඟීමක් පළ නොකරන මධ්‍යස්ථ ඉරියව්වෙන් යුක්තව ද වියයුතුය;
 • හිසකෙස් මුහුණට නොවැටෙන පරිදි තිබිය යුතු අතර මුහුණේ කෙලවර තෙක් පැහැදිලිව දිස්විය යුතුය;
 • (අදාළ වේ නම්) ඇස් කණ්නාඩි වීදුරු වලින් කිසිදු ප්‍රතිබිම්භයක් දිස් නොවිය යුතුය. කාච තුළින් ඇස් පැහැදිලිව දර්ශනය විය යුතු අතර පැහැදිලි කාච (අඳුරු නොකරන ලද) පමණක් පැළදිය යුතුය;
 • ආලෝකය ඒකාකාරි වියයුතු අතර සෙවනැලි, දිලිසීම හෝ ක්ෂණිකාලෝක පරාවර්තන දර්ශනය නොවිය යුතුය;
 • නිරාවරණය හා ඡායාරූපයේ සුදු පැහැයේ තුලනය අයදුම්කරුගේ සමේ ස්වභාවික වර්ණ සංයෝගය පිළිබිඹු කළ යුතුය;
 • ඡායාරූපයට පෙනී සිටින ආකාරය, කැමරාවට කෙළින්ම මුහුණලා, මුහුණ හා උරහිස් ඡායාරූපයේ මැද පිහිටන පරිදි විය යුතුය.
 • පසුතලය ඒකාකාරිව, පැහැදිලිව ආකෘතික ස්වරූපයෙන් තොරව, ලා නිල් වර්ණයෙන් තිබිය යුතුය;
 • පිලිබිඹුව පැහැදිලි තියුණු සහ නාභිගත විය යුතුය;
 • වෘත්තීමය මුද්‍රණ රසායනාගාරයක් භාවිත කරමින් ඡායාරූප වර්ණයෙන් මුද්‍රණය කර තිබිය යුතුය;
 • ඡායාරූපය කිසිදු ආකාරයකින් වෙනස් කර නොතිබිය යුතු අතර එම ඡායාරූපය අයදුම්කරුගේ ස්වභාවික තත්ත්වය පිළිබිඹු කරන ඡායාරූපයක් විය යුතුය.

2015.12.22 දිනැති අංක 1946/31 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 2015 පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධන) නියෝග වලින් උපුටා ගන්නා ලදී.

scroll to top