ජනවාරි උද්ධමනය වැඩිලු

traffic-road-vehicle.jpg

මහා බැංකු අලුත්ම වාර්තා පෙන්වා දෙන පරිදි ජනවාරි මස උද්දමනය දෙසැම්බර් මස අගයට වඩා වැඩි බව පෙන්වා දෙයි.

වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත මනිනු ලබන ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ NCPI වෙනස පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ වාර්තා වූ සියයට 4 සිට සියයට 4.6 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බව පෙන්වා දෙයි ජා.පා.මි දර්ශකය දෙසැම්බර් මාසයේ වාර්තා වූ දර්ශක අංක 118 සිට 119.3 දක්වා ඉහල ගොස් ඇත.

ආහාර මිල ගණන් ඉහල යාම මීට හේතු වූ බව මහා බැංකුව වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙයි

scroll to top