චීන ජාතික පාහියන් භික්ෂූන්වහන්සේගේ පිළිරුව නිරාවරණය කිරීම අද

ශ්‍රී ලංකා චීන තානාපති සබඳතාවන්ට 60 වසරක් පිරීම නිමිති කොට ගෙන ස්ථාපිත කළ 12 වන සියවසේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කළ චීන ජාතික පාහියන් භික්ෂූන්වහන්සේගේ පිළිරුව නිරාවරණය කිරීම අද (2017-05-12) ප:ව 4.00 ට ගරු කථානායකතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බුද්ධශාසන හා අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් කොළඹ 10, මරදාන ශ්‍රී ලංකා පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ දී (ඔඩේ පන්සල) සිදු කිරීමට නියමිතය.

scroll to top