ගුවන් හමුදා නිලධාරියාට කතානායකතුමන්ගේ අවසන් ගෞරව…

Karu-4.jpg

ගංවතුර උවදුරෙන් අසරණ ජීවිතබේරා ගැනීමට ගොස් දිවි පිදූගුවන් හමුදා නිලධාරියාටකතානායකතුමන්ගේ අවසන් ගෞරව

scroll to top