හල්ලොලූව පාලම 2017 මැද භාගයේදී ජනතා අයිතියට

New-Bridge-Dodamwala-Halloluwa-2.jpg

ප්‍රධාන නඟර 03ක මාර්ග තදබදය අවසන් කරමින් ගුවන් පාලම් දෙකක් සහ මහනුවර දොඩම්වල – හල්ලොලූව පාලම 2017 මැද භාගයේදී ජනතා අයිතියට පත් කරනවා.

new-bridge-dodamwala-halloluwa-2 dodamwala-haloluwa-1

scroll to top