ගුවන්තොටුපොලේ කාර්යාංශ ලියාපදිංචි කිරීම් යළි අරඹයි…

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ නවීකරණ කටයුතු හේතුවෙන් වසා දැමූ ගුවන්තොටුපොලේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ ලියාපදිංචි කිරීම් කවුළුවේ කටයුතු, ගුවන්තොටුපොලේ නවීකරණ කටයුතු අවසන්වීම හේතුවෙන් 2017.04.06 දින සිට නැවත ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. ඒ අනුව එදින සිට කටුනායක ගුවන්තොටුපොල පරිශ්‍රයේ පිහිටි කාර්යාංශ කවුළුවෙන් විදෙස් රැකියා සඳහා ලියාපදිංචි වීම හා ලියාපදිංචිය අලූත් කර ගැනීම සිදුකරගත හැක.

ගුවන්තොටුපොලේ නවීකරණ කටයුතු ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන් 2017.01.01 දින සිට ගුවන්තොටුපොලේ පිහිටි කාර්යාංශ කවුළුවේ සිදුකළ ලියාපදිංචි කිරීම් අත්හිටුවූ අතර, එම ලියාපදිංචි කිරීම් කාර්යාංශයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය හා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලින් සිදුකිරීමට පියවර ගන්නා ලදී.

scroll to top