ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියගෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනයක්

ඊයේ දහවල් (2017-05-04) කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා හමු වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනි ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය තම මන්ත්‍රී ධූරය පිලිබඳව ලැබුනු අධිකරණ තීන්දුව පිලිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව දැනුම් දුන්නාය.

scroll to top