ගලගෙදර නව දිසා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ සංකීර්ණය මැයි 22 වන දින ජනතා අයිතියට

යුක්තිය පසිදලීමේ කාර්යභාරය ජනතාවට කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම සදහා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් අධිකරණ සංකීර්ණ ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ රුපියල් මිලියන 65 ක වියදමින් ඉදිකළ ගලගෙදර නව දිසා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ සංකීර්ණය ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 මැයි මස 22 වන දින පෙරවරු 10.00 ට ජනතා අයිතියට පැවරේ.

ගලගෙදර නව දිසා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශයේ වසර ගණනාවක සිට ජනතාව මුහුණ දුන් දුෂ්කරතා හදුනාගෙන අධිකරණ සංකීර්ණයන් තුළ දිසා අධිකරණ, මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණ සේවා ජනතාව අපේක්ෂා කරන පිරිදි පුළුල් සේවාවන් බවට පත් කර අධිකරණ සංකීර්ණයන් තුළ ලබාදිය හැකි උපරිම පහසුකම් ලබා දෙමින් මහල් 02 කින් සමන්විත නව අධිකරණ සංකීර්ණය සදහා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය රුපියල් මිලියන 65 ක් වැය කර තිබේ.

මෙම නව දිසා, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ සංකීර්ණය තුළ විනිසුරු නිල මැදිරි, ලේඛනාගාර ,නීතිඥවරුන්ගේ රාජකාරි හා විවේක කාමර පවුල් උපදේශන කාර්යාල, නීති ආධාර කාර්යාල ,කම්කරු විනිශ්චය සභා කාර්යාල ,ප්‍රජා විශෝධන කාර්යාල, පරිවාස කාර්යාල, බැංකු, තැපැල් කාර්යාල හා පොලිස් ස්ථාන පහසුකම්වලින් සමන්විත බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

scroll to top