ගංවතුරෙන් විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඇ.ඩො. මිලියන 2ක ප්‍රදානයක්

ADB.jpg

ගංවතුරෙන් සහ නාය යෑම්වලින් විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇ.ඩො. මිලියන 2ක ප්‍රදානයක් ලබා දීමට එකඟතාව පළ කර තිබේ.

ඊට අදාළ ගිවිසුම සිකුරාදා (09) මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී අත්සන් තැබිණ.

ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහතා සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වෙනුවෙන් එහි ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික කාර්යාල ප්‍රධානී ටාඩාටේරෝ හයාෂි මහතා අත්සන් තැබූහ.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ආසියා පැසිෆික් ආපදා ප්‍රතිචාර පදනම මගින් ලබා දෙන මෙම ආධාර මගින් ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීමට නියමිත ය.

scroll to top