ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත්වූවන්ට මහජන බැංකුවෙන් සහයෝගය

Peoples-Bank.jpg
දිවයිනේ දිස්ති්‍රක්ක 15 කට බලපෑ ගංවතුර, නායයෑම් සහ සැඩ සුළං හේතුවෙන් පීඩාවට පත් සහෝදර ජනතාවට සහන සැපයීමට මහජන බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය සිය කඩිනම් දායකත්වය ලබාදුන්නේය.
මහජන බැංකුවේ මෙම ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන ස`දහා මහජන බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය ආහාර සහ ද්‍රව්‍යමය ආධාර පිරිනැමීය. ආධාර රැගත් ලොරි රථ ගංවතුරින් පීඩාවට පත් ගාල්ල, මාතර, රත්නපුර,ක`ඵතර ඇතු`ඵ සෙසු ප්‍රදේශ වලට පිටත්කර යැවිණි.
මහජන බැංකුවේ සභාපති හේමසිරි ප්‍රනාන්දු සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී/ සාමාන්‍යාධිකාරී එන.් වසන්ත කුමාර් යන මහත්වරුන්ගේ උපදේශකත්වය මත දියත් කළ මෙම වැඩසටහනට මහජන බැංකුවේ කාර්ය මණ්ඩලය දායකත්වය පිරිනැමීය.
scroll to top