කොළොම්තොට වෙළඳ කලාපය විවෘත කිරීම හෙට

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සේවක මහත්ම මහත්මීන් සහ බෞද්ධ සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන ස්වර්ණ ශ්‍රී කොළොම්තොට වෙසක් කලාපය විවෘත කිරීම, ගරු වරාය සහ නාවික අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 මැයි මස 10(හෙට) ප.ව 06.00ට වරාය සම්බුද්ධත්ව චෛත්‍ය පරිශ්‍රයේදී සිදුකෙරේ.

scroll to top