කොළඹ විලාසිතා සතියේදී ඔවුන්ගේ ගිම්හාන එකතුව එලි දක්වන ලදී

CFW-17-0.jpg

පින්තුර අයිතිය - කොළඹ විලාසිතා සතිය

HSBC කොළඹ විලාසිතා සතිය, එහි 14 වන වසර සනිටුහන් කරමින් ඔවුන්ගේ ගිම්හාන එකතුව 2017 මාර්තු 13 සිට 18 දක්වා එලි දක්වන ලදී

කොළඹ විලාසිතා සතිය ශ්‍රී ලංකාවේ විලාසිතා කර්මාන්තයේ කොඳු නාරටිය ලෙස සලකන අතර එය විලාසිතා ක්ෂේස්ත්‍රය තවත් ඉදිරි මට්ටමක් දක්වා ගැනීම සඳහා ඉලක්ක කර ඇත.

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රවීන ශ්‍රී ලාංකික සහ ජාත්‍යන්තර විලාසිතා නිර්මාණකරුවන්ගෙන් නිර්මාණ එකතුවක් එක්ව තිබිණි

scroll to top