කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට අද පෙරවරු 9.00 සිට පැය 18ක් ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ සිට එළිහවුස් දක්වා ජලය සැපයෙන ප්‍රධාන නළ පද්ධතියේ අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට අද පෙරවරු 9.00 සිට පැය 18ක් ජල සැපයුම අත්අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව බේස්ලයින් පාරේ කැළණිය පාලම අසල සිට දෙමටගොඩ හන්දිය දක්වා සහ ඊට සම්බන්ධ සියළු අතුරු මාර්ග, කොස්ගස් හන්දිය, ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, මහවත්ත සහ තොටලග යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතය.

scroll to top