කැළණි කේබල්ස් (National Quality Awards) සම්මානයෙන් දෙවනවරටත් පිදුම් ලබයි

Kelani-Quality-Award-2017.jpg

ලංකාවේ අංක 1 ආරක්ෂිත විදුලි රැහන් වෙළඳනාමයවන කැළණි කේබල්ස් PLC සමාගම ජාතික තත්ත්ව සම්මානය (National Quality Award) සම්මානය දෙවනවරටත් දිනාගනු ලැබීය. කැලණි කේබල්ස් සමාගමට එම සම්මානය හිමිවූයේ ගරු ජනාධිපති” මෛතීරනය පාල සිරිසේන මහතාගේ ප ධානත්වයෙන් කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේ පසුගියදා පැවති ජාතික තත්ත්ව සම්මාන උළෙලේදීය. වසර 2006දී කැලණි කේබල්ස් සමාගම පළමුවරට ජාතික තත්ත්ව සම්මානය දිනාගත් අතර මෙවර එම සම්මානය හිමිවූයේ මහා පරිමාන නිෂ්පාදන සමාගමක ලෙසින් තම නිෂ්පාදන කාර්යය කාර්යක්ෂම හා ඵලදායිව සිදුකිරීමට දශකයක් පුරා ශීරමා ලංකා පරතම මිති ආයතනයේ නිර්නායකයන් තිරසාරව භාවිතාකිරීම වෙනුවෙනි. එමෙන්ම මෙම ජාතික තත්ත්ව සම්මානයෙන්දෙවරක් පිදුම් ලද ශීරතිර ලංකාවේ එකම වයර් නිෂ්පාදන සමාගම වන්නේද කැලණි කේබල්ස් සමාගමය.
තම සමාගමට දෙවනවරටත් හිමි වූ ජාතික තත්ත්ව සම්මානයපිළිබඳව අදහස් දැක්වූ කැළණි කේබල්ස් සමාගමේ අධ්යෙක්ෂ/පරමා ධාන විධායක නිලධාරි” මහින්ද සරණපාල මහතා පැවසුවේ” කැලණි කේබල්ස් සමාගමේ දැවැන්ත සාර්ථකත්වයේ කොදුනාරටිය වන්නේ අප නිෂ්පාදනවල තිබෙන විශිෂ්ට පරමහිමිතියේ සළකුණයි. ලංකාවේ අංක එකේ විදුලි හා සන්නිවේදන වයර් සන්නාමය ලෙසින් අප සතු කීර්තියද එම උසස් පරදැවමිතිය වෙනුවෙන් සමාගම ලද වත්කමක්. zජාතික තත්ත්ව සම්මානයෙන්Z දෙවන වරටත් පිදුම් ලැබීම මා දකින්නේ එම සම්මානය මුල්වරට හිමිකරගත් වසර 2006 සිට තිරසාරව පවත්වාගෙන ආ විශිෂ්ටත්වයට ලද ඇගයීමක් ලෙසින්. එමෙන්ම මෙම ජයගරා.හී අවස්ථාවේදී කැලණි කේබල්ස් නිෂ්පාදන කෙරෙහි විශ්වාසය තැබූ ලක්ෂ සංඛ්යාවත ශීරන්ම ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට තමා නිවැරදි තීරණයක් ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සතුටට හා සෑහීමකට පත්විය හැකියි. තවද අප නිෂ්පාදනවල පරන්ටමිතියේ උසස්බව රැකගැනීමට උරදෙන කාර්ය මණ්ඩලය සිහිපත්කිරීමටත් මා මෙම අවස්ථාව පරෂ්පයෝජනයට ගැනීමට කැමතියි යන්නය.

scroll to top