කල්පිටිය ඉලන්තිඅඩිය සිට පනීඅඩිය දක්වා මාර්ගය කපට් කෙරේ

Niroshan.jpg

කල්පිටිය ඉලන්තිඅඩිය සිට පනීඅඩිය දක්වා මාර්ගය කපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා ආරම්භ විය.

scroll to top