කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි චීන රජයන් ලැප්ටොප් පරිගනක

Karu3.jpg

ගරු කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි චීන රජය විසින් ප්‍රදානය කරන ලද ලැප්ටොප් පරිගනක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා ලබා දීම 2017-08-04 දින පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී ගරු කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.

scroll to top