කන්තලේ සීනි නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා චංචල දේපල මිලියන 540 කට විකුණයි

1960 වසරේ දිවංගත අගමැතිනියගේ රජය විසින් ආරම්භකර කන්තලේ සිනි කර්මාන්ත ශාලාවේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා චංචල දේපල අද දින ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ දී පස්වරු 2.30 විවෘත කරන ලද ටෙන්ඩරයක් මගින මිලියන 540 කට විකුණා ඇති අතර එහි වැඩිම ලංසුව වන මිලියන 540 තබා ඇත්තේ මීරිගම ලංකා සමාගම විසින්ය.

මීට වසර 27 කට පමණ පෙර වසා දමන ලද උක්ත සමාගම 1980 – 1986 වසරේ ලබාගෙන ඇත ලාභය මිලියන 70 කි. 2015 දී රජය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ කන්තලේ සිනි සමාගමේ 49% කොටස් M G Sugars Lanka, සමාගමට අනුබද්ධ ඇමරිකානු සමාගමක් වන Mendel Gluck සමාගම සමග ඇ.ඩො මිලියන 100 මුදලකට ලබා දීමට ගිවිසුම් අත්සන් කරන බවයි. අදාල සමාගමේ විශාල සේවක සංඛ්‍යාවක් රැකියාවේ නියුතු අතර ඔවුනටද රැකියා අහිමිව ඇත. එහි සේවකයින් කන්තලේ සීනි සමාගම විකුණනවාට විරුද්ධව මීට පෙර උද්ඝෝෂණවල නිරතව ඇත.

දේශීය සීනි කර්මාන්තය නැංවීමේ අදහසින් සීනි ආනයනයට බදු පනවන රජය මෙසේ දේශීය සීනි කර්මාන්තශාලා විකුණා දමන්නේ සීනි පරිභෝජනයෙන් ජනතාවට දියවැඩියාව සෑදෙන නිසාද යන්න පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ සංවිධානය ප්‍රශ්න කරයි.

scroll to top