ඖෂධ හා වෛද්‍ය උපකරණ කර්මාන්තය සහ ජාතික ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ පිලිබඳ වැඩමුළුවක්…

Drugs.jpg

ඖෂධ හා වෛද්‍ය උපකරණ කර්මාන්තය සහ ජාතික ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ බලපෑම පිලිබඳ වැඩමුළුවක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය රසායනාගාර කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ සාමාජිකයින් හා පාර්ශවකරුවන් ජුනි මස 15 වන දින ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෝටලයේ දී ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය උපකරණ කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ මූලිකත්වයෙන් පැවැත්වීය. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය , රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව, වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය (MSD) සහ ජෛව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු අංශය යන අංශ මුදල් අමාත්‍යාංශය හා එක්ව මෙම වැඩමුළුව පවත්වන ලදී.

“අද වන විට සන්නිවේදනය ඉතා ඉක්මනින් හා තරඟකාරී ආකාරයෙන් කර්මාන්තයක් ලෙස සිදුවෙන බැවින් අප ඒ සඳහා ඉදිරියෙන් සිටිය යුතු වන අතර සෑම දෙයක්ම කළමනාකරණය කරගැනීමට අවශ්‍ය වන අතර තාක්ෂණය අපේ වැඩ පහසු කරන බැවින් ජාතික ප්‍රසම්පාදනය ද ඩිජිටල්කරණීය කිරීමට ද නිර්දේශ කරන බව” ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය උපකරණ කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ සභාපති සමන් හුලංගමුව මහතා වැඩමුළුව අමතමින් පැවසීය.

නිසි ප්‍රසම්පාදන සැලසුමක් පිලිබඳ අවබෝධයක් සහ මිළ ඉහළ යාම් වලක්වාගනිමින් සම්මත නිෂ්පාදන නිකුත් කරන බවට වග බලා ගැනීමේ වැදගත්කම සහ පොදු ප්‍රසම්පාදනය යනු රජයේ මූලික ආර්ථික ක්‍රියාවලිය බවත්, 2016 වන විට එය සැලකිය යුතු කොටසක් වන අතර එය මුළු රාජ්‍ය වියදම් වලින් බිලියන් 596ක් වන බව මෙම වැඩමුළුවේ අරමුණු පැහැදිලි කරමින් මුදල් අමාත්‍යංශයේ මහජන මුදල් අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් පී අල්ගම මහතා විසින් පැවසීය. එයින් 19% ක් දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් හා 5% ක් මහජන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාපටිපාටිය හරහා උපයනු ලබන බවත් එතුමා තවදුරටත් පැවසීය.

දූෂණයෙන් තොර ව්‍යාපාර ගනුදෙනු සහතික කිරීම, වගකීම හා විනිවිදභාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශන අත්‍යාවශ්‍ය වේ.
මුදල් අමාත්‍යංශයේ රාජ්‍ය මුදල් අධ්‍යක්ෂිකා ඩී.ජී. චන්ද්‍රිකා මහත්මිය විසින් මෙම වැඩමුළුව පැවැත්වූ අතර, එහිදී ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ ක්‍රියාවලි චක්‍රය, සැලැස්ම හා ලන්සු පත්‍රිකා සඳහා ප්‍රමිති පිලිබඳ දැනුවත් කිරීම්, මෙම මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කිරීමෙන් කර්මාන්තයේ සිටින අය සඳහා වඩාත් හොඳ පිරිවැයක් ලබා ගැනීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ සහ වෛද්‍ය උපකරණ සැපයීම, හිඟ කොටස් කලට වෙලාවට ලබා දීම වැනි කරුණු කාරණා මෙහිදී විශේෂ ඇගයීමට ලක්විය.

වැඩමුළුවේ ඉදිරිපත් කළ කරුණු කාරණා පිලිබඳ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක සැසියක් වැඩමුළුව අවසානයේදී පැවැත්විය.

scroll to top