ඔබේ නිවස ඉදිවීමට පෙර සිටම “Hyper-Real” අත්දැකීම හඳුන්වාදෙන Invoke

Invoke.jpg

මෙරට දේපළ සංවර්ධනය සඳහා විසඳුම් සපයන ආයතනයක් වන Invoke පෞද්ගලික සමාගම නිවාස හිමියන් හට තම නිවස සාදා නිම වන්නට පෙරම නිවසේ අනර්ඝත්වය බලා ගැනීමට ප්‍රථම වරට “Hyper-Real” අත්දැකීම හඳුන්වා දෙයි. එයින් නිවාස හිමියන්ට තම නිවසේ ආරම්භක අත්දැකීමක් ලබාගැනීමට සහ තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස්කම් කරගැනීමටත් හැකියාව ලැබෙන අතර නිවාස ඇතුළත සැලසුම් හා ගෘහ භාණ්ඩ පිළිබඳව ද 3D අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය.

Invoke සමාගම Odlo VFX සමාගම හා එක්වෙමින් මෙය 3D Walkthroughs මගින් ඉතාමත් තාත්වික ලෙස විදහා දැක්වීමට සාර්ථක උත්සහයක් දරා ඇත.

ඉතාමත් තරඟකාරී සහ ලාභ ඉපයිය හැකි දෙපල කර්මාන්තයේ අලෙවි උපදේශකයින් ලෙස සෑමවිටම ඔවුන් උත්සහගන්නේ සංවර්ධකයින්ව මෙම තරඟයෙන් හැකි පමණ ඉදිරියෙන් තැබීමටත්, මෙම “Hyper-Real” අත්දැකීම හඳුන්වා දෙමින් සේවාදායකයා හට ඔවුන්ගේ අනාගත නිවසෙහි ඇතුළත මෙන්ම පිටත් පිළිබඳව ද මනා අවබෝධයක් Ultra High Definition තුළින් ලබා දෙමින් සේවාදායකයා සවිබල ගැන්වීම හා උපරිම සේවාවක් ලබා දීම බවත් සමාගම් කළමනාකරණ ත්‍රිත්වය විසින් පවසන ලදී.
“Hyper-Real” අත්දැකීම හරහා සේවාදායකයින් හට ඔවුන්ගේ අනාගත නිවසේ ස්ථාන තුළ නිදහසේ ඇවිදිමින් එහි අවකාශය විඳිය හැකි අතර Ultra High Definition තුළින් බිත්ති වල වර්ණ මෙන්ම මුළුතැන්ගෙයි කබඩ් වැනි දේවල් ද පෙන්වා දෙන අතර එම වෙනස් කිරීම් එක බට්න් එකක් එබීම මගින් තමාට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කර ගැනීම තාක් සැබෑවක් බවට පත් වී ඇත.
“Hyper Real” සහ අනෙකුත් වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න: 0772 455233 / 0772 421121
පිවිසෙන්න: www.invoke.lk

scroll to top