ඔක්තෝබර් විප්ලවයේ සියවස් සැමරුම් උළෙල

Red-Day.jpg

ඔක්තෝබර් විප්ලවයේ සියවස් සැමරුම් උළෙල ජනපතිතුමන්ගේ සහ කථානායකතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නෙළුම් පොකුණ රගහලේදී පැවැත්විනි. (2017-11-07)

scroll to top