ඒ.ඕ.ජි.අධ්‍යාපන ආයතනයේ ඩිප්ලෝමා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය..

Cert.jpg

ඒ.ඕ.ජි.අධ්‍යාපන ආයතනයේ ඩිප්ලෝමා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය කථානායක කරු ජයසුරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බිශොප් විද්‍යාලිය ශාලාවේදී (2017.07.12) දින පැවැත්විනි.

scroll to top