එළකිරි සඳහා තත්ත්ව පරීක්ෂණ පිළිබඳ තාක්ෂණික පුහුණු වැඩමුළුක්

කිරි නිෂ්පාදන වල සෞඛ්‍යාරක්ෂිතබව සහ ගුණාත්මකභාවය නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගනු ලබන එළකිරි වල ප්‍රමිතිය මත රදා පවතී. වාණිජ අරමුණු පෙරදැරිව කිරි සංයුතිය වෙනස් කරන අවස්ථා මෙන්ම විවිධ බාහිර ද්‍රව්‍ය කවලම් කර තත්ත්ව බාල කරන අවස්ථාද දක්නට ලැබේ.

මෙවැනි කිරි හදුනා ගැනීම සඳහා සිදු කළ හැකි තත්ත්ව පරීක්ෂණ පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක් 2017.04.28 වන දින ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය තාක්ෂණික සේවා අංශයේ පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

මෙම තාක්ෂණ පුහුණු වැඩමුළුවේ දී එළ කිරි වල සංයුතිය පරීක්ෂා කිරීම (කිරි මේදය %, මේද නොවන ඝන ද්‍රව්‍ය%), බාහිර ද්‍රව්‍ය එකතු කර තත්ත්වයෙන් බාල කල කිරි සඳහා පරීක්ෂා,  ක්ෂුද්‍ර ජීවී පරීක්ෂා සහ කිරි කර්මාන්ත සඳහා යහපත් නිෂ්පාදන පිළිවෙත් අනුගමනය පිළිබඳව ප්‍රායෝගිකව දැනුවත් කරනු ඇත.

මෙම වැඩසටහනට සහභාගී විමට කැමැත්තක් දක්වන්නේ නම්  අධ්‍යක්ෂ, තාක්ෂනික සේවා අංශය, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, 615, ක‍ටුබැද්ද, මොර‍ටුව. යන ලිපිනයට ලිපියක් එවීමෙන් හෝ කාර්යාලයට පැමිණ හෝ 0112605278 ට ඇමතීමෙන් හෝ mohan@idb.gov.lk ට ඊ මේල් පණිවිඩයක් ලබා දීමෙන් හෝ ලියාපදිංචි විය හැක.

scroll to top