එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සුළු ජාතීන්ගේ කටයුතු පිළිබදව විශේෂ නියෝජිත IZsak Nadiaye Rita මහත්මිය

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සුළු ජාතීන්ගේ කටයුතු පිළිබදව  විශේෂ නියෝජිත IZsak Nadiaye Rita මහත්මිය අධිකරණ හා බුද්ධ  ශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තු  සංකීර්ණයේ පිහිටි නිල කාර්යාලයේදී හමුවීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී  ලංකාවේ මානව හිමිකම්වල ප්‍රගතිය පිළිබදව සාකච්ඡා කළේය.