ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරනු ලබන පළමු සහල් තොගය හෙට කොළඹ වරායේ

ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරනු ලබන පළමු සහල් තොගය හෙට ඔක්තෝබර 10 දින කොළඹ වරායේ ගොඩ බෑමට නියමිතය.

මෙම පළමු සහල් තොගය නාඩු සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 12500 ක් වන අතර ආනයනය කිරීමට නියමිත සම්පූර්ණ තොගය නාඩු සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 70000 කි.

හෙට වරායට ලඟාවන සහල් සමූපකාර තොග වෙලෙඳ සංස්ථාව (CWE) විසින් ලබා ගනු ලබන අතර ඉන් පසු කිලෝව රුපියල් 72 (අඩු මිළට ) ලංකා සතොසට ලබා දෙනු ඇත. කිලෝව රුපියල් 74 වැනි අඩු මුදලකට ලංකා සතොස එය පාරිභෝගිකයන්ට අළෙවි කරනු ඇත.

මෙරට සහල් සැපයුම් සම්බන්දව ඇති පීඩනයන් වැලැක්වීම සඳහා ජීවන වියදම් කමිටුවේ නිර්දේශ මත ඉන්දියාවෙන් මෙම නාඩු සහල් අඩු හා තරඟකාරී මිළකට රජය විසින් ලබා ගෙන ඇත.

scroll to top