ඇලමාර්ග හා ජලමාර්ග අවහිර වනසේ ගොඩනගා ඇති ඉදිකිරීම් කඩිනමින් ඉවත් කිරීමට නියෝග

අධික වර්ෂාව නිසා කැළණි ගඟේ ජල මට්ටම ඉහල ගොස් ඇත. තවද, කොළඹ නගරයට ඇතිවූ අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් කොළඹ, කොළොන්නාව, කඩුවෙල, වත්තල, කැළණිය යන ප‍්‍රදේශ ජලයෙන් යටවීමේ අවධානමක් උත්ගතවී ඇත. එබැවින් මෙම ප‍්‍රදේශවල ස්වභාවික ඇල මාර්ග හා ජලමාර්ග අවහිර වන සේ ගොඩනගා ඇති ඉදිකිරීම් අදාළ නගර සභා, ප‍්‍රාදේශීය සභා දැනුවත් කිරීමෙන් පසු කඩිනමින් ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව වෙත හා අදාළ අනෙකුත් ආයතන වෙත මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා විසින් උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ජන ජීවිතය ආරක්ෂා කිරීමට ඉහත පියවරයන් ගැනීමේදී ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දෙන මෙන් මහජන නියෝජතයින්ගෙන් සහ මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

scroll to top