ඇමේසන් මුදල් අයකැමියන් නොමැති වෙළඳසැලක් දියත් කරයි

ඇමේසන් පෝලිම් හෝ මුදල් අයකැමියන් නොමැති සාප්පු සංකීර්ණයක් හදුන්ව දෙන ලදී. ලොව පුරාවටම කවුළු වලින් තොර සිල්ලර වෙළඳ සාප්පු ආරම්භ කිරීම ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුවයි.

ඇමේසන් ගෝ (Amazon Go) යනුවෙන් ඔවුන්ගේ මවු සමාගමේ උපන් ගම වන සියැටල් නගරයේ පිහිටි වර්ග අඩි 1800ක අවකාශයක් යොදා ගනිමින් මෙම සාප්පු සංකීර්ණය ඉදිකර ඇති අතර, සාප්පුකරුවන්ට ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන භාණ්ඩ රැගෙන සාප්පුවෙන් නික්ම ගිය හැකි අතර පිටව යාමේදී ස්වයන්ක්‍රීයව භාණ්ඩ වල මිළ ඔවුන්ගේ ඇමේසන් ගිණුමට බැර වෙයි.

scroll to top