ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මහ කොමසාරිස් තුමා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආණ්ඩුකාර තුමා හමුවෙයි

Governer.jpg

කොළඹ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මහ කොමසාරිස් අතිගරු Atul Keshap මැතිතුමා මාර්තු 21 අඟහරුවාදා ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය තුළදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා හමු වූ අවස්ථාව.

scroll to top