ඇපල් iOS හි නවතම පිටපත 10.3…

ios10.jpg

ඇපල් සමාගම විසින් ඉකුත් මාර්තු 27වෙනිදා ඔවුන්ගේ අලුත්ම ජංගම දුරකථන මෙහෙයුම් පද්ධතිය වන, iOS 10.3 නවීන පන්නයේ ගොනු කළමනාකරණය පද්ධතිය සමඟ එළි දක්වන ලදී.

මෙහිදී එක් සුවිශේෂී වෙනසක් අනාවරණය වී ඇත, එනම් බොහෝ සජිවීකරණ තරමක් කෙටි සහ එම කාර්යයන් සංගත කර ඇත. මෙමගින් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ වේගවත් බව වැඩිදියුණු කිරීමට ද උපකාරී වී ඇත. ඔබට මෙම දුරකථන මෙහෙයුම් පද්ධතියේ වේග වෙනස වහාම දැනුනේ නැති උනත් ඉතා වැඩි දත්ත සමග වැඩ කරන මෘදුකාංග සමග වැඩ කිරීමේදී මෙය දැනෙනු ඇත.

scroll to top