ආදර සිහිනය – සුරේන් සහ හසරන්ගි

Suren-Hasarangi.jpg

නිරූපණ ශිල්පීන්: සුරේන් රෙශ්මිල් සහ ලසන්තික හසරන්ගි
ඡායාරූප “Quick Click”
ඇඳුම් ආයිත්තම්: “දියත”
විශේෂ ස්තූතිය: රොෂාන් ඉන්ද්‍රජිත්

මෙම ඡායාරූප ශ්‍රී ලංකා බුද්ධිමය දේපළ පනත යටතේ හිමිකම් ඇවිරිනි, පිටපත් ප්‍රකාශනය හෝ අනවසර භාවිතා සපුරා තහනම් වේ

scroll to top