ආචාර්ය නෝර්බට් ලැමර්ට් මහතා කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා හමු වීම…

Karu_2.jpg

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිනි ජර්මානු සමූහාණ්ඩුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ආචාර්ය නෝර්බට් ලැමර්ට් (Dr.Nobert Lammert) මහතා කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා හමු වීම අද දින (2017-04-04) පෙරවරුවෙහි පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිදු විය. දෙරටෙහි අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සබඳතා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ද්වී පාර්ශවීය ආර්ථික සංස්කෘතික සබඳතා පිලිබඳව කථානායක දෙපල අතර සාකච්ඡා සිදු විය.

මෙම අවස්ථාවට නියෝජ්‍ය කථානායක තිලංග සුමතිපාල, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආනන්ද කුමාරසිරි යන මහත්වරු ද එක්ව සිටියහ.

scroll to top