අලව්ව, නවතල්වත්ත, හෙට්ටිගෙදර ශ්‍රී විජේසුන්දරාරාම විහාරස්ථානයේ ඇත්පවුර සහිත වාහල්කඩ සහ නව ප්‍රවේශ මාර්ගය විවෘත කිරීම

Karu-6.jpg

අලව්ව, නවතල්වත්ත, හෙට්ටිගෙදර ශ්‍රී විජේසුන්දරාරාම විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදි කළ ඇත්පවුර සහිත වාහල්කඩ සහ නව ප්‍රවේශ මාර්ගය විවෘත කිරීමේ උත්සවය කථානායක කරු ජයසුරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය. (2017-06-16)

scroll to top