අමුතු ජාතියේ වීඩියෝ එකක් නිසා අන්තර්ජාලයම කැළඹිලා

රුසියාවේ ලේනින්ග්‍රඩ් බෑන්ඩ් එක මෑතකදී නිකුත් කල අමුතු ජාතියේ වීඩියෝ එකක් නිසා අන්තර්ජාලයම කැළඹිලා. ඉදීරියටත් පිටුපසටත් ධාවනය වන මෙම වීඩියෝ එක “Tattoo Artist,” නම් ගීතය වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර ඇත. වීඩියෝ එක බලලම කමෙන්ට් කරන්න.

scroll to top