අභාවප්‍රාප්ත වූ ගරු මහානාම සමරවීර මැතිදුන්ගේ ජන්ම සත සංවත්සරය

Karu-3-1.jpg

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු මන්ත්‍රීවරයෙකු, උප ඇමතිවරයෙකු සහ කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු වශයෙන් 1952 වර්ෂයේ සිට 1964 වර්ෂය දක්වා සේවය කොට 1966 මාර්තු 19 දින අභාවප්‍රාප්ත වූ ගරු මහානාම සමරවීර මැතිදුන්ගේ ජන්ම සත සංවත්සරය 2017 ඔක්තෝබර් මස 12 වෙනි දිනට යෙදී තිබිණ.
ඒ නිමිත්තෙන් ගරු කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මාතර, නූපේ පැරණි ඕලන්ද වෙළඳ පොලෙහි දී සමරු උත්සවය 2017.10.19 දින පැවැත්විය.

scroll to top