අන්තර් ඉස්ලාමිය සමුළු නියෝජිත පිරිස කථානායකවරයා හමුවෙයි

Muslims-2.jpg

අන්තර් ඉස්ලාමිය සමුළු නියෝජිත පිරිස කථානායක නිළ නිවසේ දී කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා හමුවීම

scroll to top