අධිකරණ ඇමති හෙට නැගෙනහිර සංචාරයක

Wijedasa-Rajapaksa.jpg

අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා නැගෙනහිර පළාතේ මඩකලපුව හා අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවල අධිකරණ කටයුතු නීරීක්ෂණ කිරීම සදහා මාර්තු 02 සහ 03 වන දිනවල සංචාරය කෙරෙන බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

යුක්තිය පසිදලීමේ කාර්ය මහජනතාවට වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව ලබාදීමේ අරමුණින් දිවයිනේ අධිකරණ පද්ධතිය කාර්යක්ෂම කිරීම යටතේ අධිකරණ ගොඩනැගිලි හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සදහා මේ වසරේ රුපියල් මිලියන 984ක් වෙන් කර ඇති අතර,එම මුදල් උපයෝගී කරගෙන නව අධිකරණ සංකීර්ණ, ගොඩනැගිලි,මහේස්ත්‍රාත්වරුන්ගේ හා නීතීඥවරුන්ගේ පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම, ලේඛණාගාර හා නිල නිවාස ඇතුළු පොදු පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සදහා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය මේ වන විට කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර, එම ඉදිකිරීම්වල ප්‍රගතිය සොයා බැලීම සදහා අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම පවතින අධිකරණ සංකීර්ණ නිරීක්ෂණය කිරීමට නියමිත බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මෙම නීරීක්ෂණ චාරිකාවේ නැගෙනහිර පළාතේ මඩකලපුව හා අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්ක වල අධිකරණ නීරීක්ෂණය කිරීම මාර්තු 02 ආරම්භ වන අතර,පස්වරු 5.00ට මඩකලපුව මහාධිකරණ සංකීරණය නිරීක්ෂණයට ලක් කරන අතර, ඉන් අනතුරුව මහාධිකරණය සංකීර්ණයේ පවතින අඩුපාඩු හා යුක්තිය පසිදලීමේ කාර්යයන් වඩාත් කාර්යක්ෂමව ඉටුකිරීම සදහා මඩකලපුව නීතීඥ සංගමයේ නීතීඥවරුන් සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වනු ඇත.

මාර්තු 03 වන දින පෙ.ව 9.00ට කල්මුණේ මහාධිකරණ සංකීර්ණය අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ නීරීක්ෂණයට ලක් කෙරෙන අතර,එහි පවතින අඩුපාඩු පිළිබදවද නීතීඥ සංගමය සමග සාකච්ඡා කරනු ඇත. එදිනම පෙ.ව 11.00 අම්පාර මහාධිකරණ සංකීර්ණයට පැමිණෙන අමාත්‍යවරයා එහි අධිකරණ කටයුතු නීරීක්ෂණය කර අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ නීතීඥ සංගමය සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙන බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

scroll to top