අද සිට ජාතික හැඳුනුම්පතට නවීන තාක්ෂණය

NIC.jpg

නව ජාතික හැඳුනුම්පත නවීන තාක්ෂණයෙන් සුහුරු කාඩ්පතක (SMART Card)නිකුත් කිරීම අද (27) සිට සිදු කෙරේ.

නව ජාතික හැඳුනුම්පත ඉලක්කම් දොළහකින් යුතු හැඳුනුම්පත් අංකයකින් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ (International Civil Aviation Oganisation – ICAO) ප්‍රම්තියෙන් යුතු ඡායාරූපයකින් සහ යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කියවිය හැකි තීරු සංකේත (Barcode) ක්‍රමයකින් සමන්විත වනු ඇත. නම, උපන් ස්ථානය, ලිපිනය හා ස්ත්‍රී/පුරුෂභාවය යන තොරතුරු භාෂාත්‍රෙයන්ම මුද්‍රිතව දැක්වෙන අතර හැඳුනුම්පත්ලාභියාගේ අත්සන ද නව හැඳුනුම්පතට ඇතුලත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. එමෙන්ම මෙම සුහුරු කාඩ්පත ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් හැඳුනුම්පතක් සඳහා වන ප්‍රමිතියට අනුකූල වන අතර, එමඟින් මහජනතාවට ඉතා පහසුවෙන් හා කඩිනමින් තම සේවා අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමේ හැකියාඩ පවතී.

මෙම සුහුරු කාඩ්පත (SMART Card) හඳුන්වා දීමත් සමඟ මෙතෙක් භාවිතා කළ හැඳුනුම්පත් අවලංගු නෙවත අතර, 2017 ඔක්තෝම්බර් 27 දින සිට දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කරන ඉල්ලුම්පත් සඳහා පමණක් සුහුරු කාඩ්පත (SMART Card) ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

scroll to top