අද සවස් කාලයේදී ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාවක්…

ඉදිරි දින වලදී සවස් කාලයේදී ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව වර්ධනය වනු ඇත.

උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත් හැර දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල සවස 2.00 න් පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැක. අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

– 2017 අප්‍රේල් මස 10 වන දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.

scroll to top