අද කොටස් වෙළදපල වසර දෙකක අඩුම අගයට වැටෙයි

stocks-down-lbo.png

අද සියලු කොටස් මිල දර්ශකය එකක 5,934.72 ක් දක්වා, 2.02% කින් වසර දෙකක අඩුම අගය වාර්තා කළේය.

දිනයේ පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 900 ක් විය.

සියළු කොටස් මිල දර්ශකය අද එකක 6,000 මානසික බාධකය තරණය කොට වසර දෙකක් සඳහා අඩු අගයට වැටුණි.

ජෝන් කීල්ස්, නෙස්ලේ ලංකා, SLT මෙම පසුබෑමට මූලික විය. අද රුපියල් මිලියන 245 ක ශුද්ධ විදේශ් ගෙවීම් ඇති විය.

scroll to top