අතිගරු Jushoku මහානායක ස්වාමින්වහන්සේට ගෞරව නාම සම්මුතියක් පිරිනැමීමේ උත්සවය

Karu-6.jpg

පොල්ගොල්ල සාලවන බෝධිමළු විහාරස්ථානයේ පැවැති ජපානයේ Hotaiin මහා විහාරයේ විහාරාධිපති අතිගරු Jushoku මහානායක ස්වාමින්වහන්සේට ගෞරව නාම සම්මුතියක් පිරිනැමීමේ උත්සවය

scroll to top