අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ 43 වන සම්මේලනයට

PM1-1.jpg

කොළඹ, “Balmoral” කිංග්න්ස්බරී හෝටලයේ 2017.03.25 වන දින ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ 43 වන සම්මේලනයට සහභාගී වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා.

scroll to top