අග්‍රාමාත්‍ය තුමා නාගොඩ රාජකීය විද්‍යාලයේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයට සහභාගි වූ අවස්ථාව

PM1.jpg

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද (23) දින ගාල්ල, නාගොඩ රාජකීය විද්‍යාලයේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයට සහභාගි වූ අවස්ථාව.

scroll to top