අග්‍රාමාත්‍යතුමා, බොරැල්ල, අතුලදස්සනාරාම විහාරයේ දස පාරමිතා පෙරහැරට සහභාගි වෙයි

PM-1.jpg

2017 මාර්තු මස 12 වන දින බොරැල්ල, අතුලදස්සනාරාම විහාරයේ දස පාරමිතා පෙරහැරේ කරඩුව තැන්පත් කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා.

scroll to top