අග්‍රාමාත්‍යතුමා, ඊයේ වැල්ලවත්ත රාමක්‍රිෂ්ණන් ශාලාවේ කම්බන්විලා උත්සවයට සහභාගි වෙයි

pm-tamil.jpg

B37A1387

scroll to top